ยป Examinations

Examinations

 

Annual Examination Schemes College courses:

......................................................................................................................................

Press release for B.Com Examination 

Download Duplicate Admit card of Annual Examnition 2017 

B.A.Ist Year & IInd Year Examination Schedule 2017         Hindi version     English version 

B.A.Final Year Examination Schedule 2017                       Hindi version     English version 

B.Sc Ist Year & IInd Year Examination Schedule 2017       Hindi version     English version 

B.Sc Final Year Examination Schedule 2017                     Hindi version     English version 

B.Com.Examination Schedule 2017                                  Hindi version     English version 

B.H.Sc Examination Schedule 2017                                 Hindi version     English version 

B.Sc Ag.Examination Schedule 2017                               Hindi version     English version 

M.A.Examination Schedule 2017                                   Hindi version     English version     

M.Com.Examination Schedule 2017                              Hindi version     English version   

Final Consolidated Scheme 2017                                                          English version   

Revised Viva Examination Schedule 2017                                             English version   

 Examination Schemes Campus courses:

 ......................................................................................................................................

Date Sheet of Law Semester Examination 2017 

Notice For Semester Examination Form 

 

 

                                                                                  

 

 

 


Page Last Updated On : 24/04/2017 12:00:47